Faktikontroll
Mõiste taustainfo ja vastutust piirav klausel

Infoks ja hoiatuseks järgnevate seksuaalse ja soolise mitmekesisuse ning soo iseärasusi selgitavate mõistete kohta – mõned selles loetelus sisalduvad mõisted on halvustavad.

 

 LGBTI
See on lühend seksuaalse, soo ja soolise mitmekesisuse tähistamiseks. L = lesbi, G = gei, B = biseksuaalne, T = transsooline, I = intersooline. Nende sõnade tähendused leiate loendist. Veebis võib selle akronüümi kohta leida väga erinevaid selgitusi. Mõnikord näete lühendit LGB, teisel korral öeldakse LGBTIQ+. Q tähe all mõeldakse queer-i. Eesti keeles on kasutatud sõna kväär, kuid sõnale queer ei ole siiski laialdaselt kasutusel olevat vastet. Pluss tähistab selles akronüümis kõiki isikuid ja rühmi, kes jäävad välja soo- ja heteronormidest ning pole mainitud ühegi teise tähe all. Akronüümi valik sõltub sellest, millisele sihtrühmale viitate. Mõnikord võib see olla suunatud ja läbimõeldud lühem valik, vahel valitakse pikk akronüüm, et kõnetada tervet kogukonda.

Euroopa kontekst
Seksuaalsus ja sooterminoloogia sõltuvad asukohast ja kultuurist. See tähendab, et siin käsitletud terminoloogia ei pruugi olla teistes regioonides sama tähendusega. Samuti ei ole meie alati kursis mujal maailmas kasutatava terminoloogiaga. Selle materjali kasutamisel pidage meeles, et see on kirjutatud Euroopa konteksti silmas pidades ja inimeste poolt, kes on üles kasvanud Safe To Be projektis osalevates riikides (Belgia, Bulgaaria, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Portugal, Hispaania ja Ühendkuningriik).

Keeleline areng
Keel on pidevas muutumises. Mõned terminid, mis olid viis aastat tagasi väga populaarsed, ei ole täna enam kasutused. Samas võivad mõned hetkel vähetuntud terminid saada populaarseks ja jõuda laialdasse kasutuse aasta jooksul. Seetõttu palume võtta teadmiseks, et see loetelu kajastab keelt ja terminoloogiat, mis oli kasutusel selle materjali loomisel aprillis aastal 2020.

Enesemääratlus
Selles loendis kasutatakse alati terminit, millele järgneb selle mõiste tõlgendamine. Võib jääda mulje, et soovime anda edasi jäikasid definitsioone, kuid tegelikkuses pole see meie eesmärk. Ennekõike on selle ABC eesmärk olla kasutajasõbralik tööriist, millest on lihtne leida infot. Pidage meeles, et selles loendis avatavates terminites on ruumi nüanssidele, sõltuvalt teie enda olukorrast ja tõlgendusest.

 

Oma seksuaalse ja soolise identiteedi määratlemiseks on palju erinevaid lähenemisi. Mõned inimesed ei soovi end suhestada ühegi käibeoleva mõiste või sildiga. Teised valivad aga väga konkreetse määratluse. On oluline, et igaüks saaks oma valiku teha ise.

 

ABC

Püüame sõnastikus sisalduvate terminitega selgitada seksuaalse ja soolise mitmekesisusega seotud mõisteid.

Agender

Ingliskeelne sõna, millel eestikeelne vaste hetkel puudub. Mõistega tähistatakse inimest, kes ei seosta end kindla sooga – inimene, kellel pole sugu.

Androgüünne

Sooline väljendumine, mida saab kirjeldada kui androgüünset. Androgüünseid inimesi soolised normid ei mõjuta. Nad kasutavad enese väljendamiseks laialdast spektrumi: kasutatakse nii mehelikke kui ka naiselikke omadusi, aga ka kõike, mis on selle binaarse jaotuse vahel või väljaspool.

 

Aromantiline / aro

Aromantiline inimene tunneb teiste inimeste suhtes vähest romantilist külgetõmmet või puudub see üldse. Nad on võimelised looma emotsionaalseid ja intiimseid suhteid, samuti võivad tunda armastust teiste inimeste vastu, lihtsalt mitte romantilist armastust. Aromantilised inimesed võivad identifitseerida end LGBTI-kogukonna liikmena, kui nad seda otsustavad ja soovivad.

 

Aseksuaalsus

​Seksuaalne külgetõmme on mitmekesine nähtus. Aseksuaalne inimene ei tunne teiste inimeste vastu seksuaalset külgetõmmet või kogeb seda vaid vähesel määral. Mõnikord pole aseksuaalsetel inimestel seksi vastu huvi, osadele see ei meeldi üldse. Kindlasti on aseksuaalsetel inimestel võimalik luua intiimsuhteid, mis põhinevad sügavatel sidemetel. Aseksuaalsed inimesed võivad end identifitseerida LGBTI-kogukonna liikmena, kui nad seda otsustavad ja soovivad.

Binaarne

Osutab eeldusele, et ühiskond koosneb vastandlikest nähtustest, mis käivad paaris. Näiteks: hea – halb; mees – naine; hetero – gei, jne. Binaarset mõtlemist seatakse samas üha enam kahtluse alla soo ja seksuaalsuse valdkonnas. Alternatiivne viis maailma mõtestamiseks on asjade nägemine spektris, kus kahe äärmuse vahel on piisavalt ruumi, et otsustada, kuhu kuulute. See on nüansseeritum viis ühiskonna klassifitseerimiseks.

Biseksuaalne

Tegu on romantilise ja/või seksuaalse sättumusega. Kui tunnete romantilist ja / või seksuaalselt külgetõmmet rohkem kui ühega soolise identiteediga inimestega, võite end identifitseerida biseksuaalsena. Teie puhul võib ajas muutuda, milliste sooliste identiteetide vastu ja millisel määral te külgetõmmet tunnete. Lisaks mõistele “biseksuaalne” on ka teisi termineid, mis aitavad teie sättumust väljendada.

Polüseksuaalne: inimene tunneb külgetõmmet rohkem kui ühe soo vastu, kuid mitte ilmtingimata kõigi sooliste identiteetide vastu.

Panseksuaalne: kui külgetõmbe tundmiseks ei oma teie jaoks inimese sugu tähtsust, siis võite end nimetada panseksuaalseks.

Ujuv (fluid): asjakohane eestikeelne vaste terminil puudub. Tegu on inimesega, kelle külgetõmme inimeste vastu – olgu see siis romantiline või seksuaalne – on aja jooksul muutumises.

Butch

Eestikeelne vaste puudub, kasutatakse ingliskeelset sõna. Termin pärineb eelmise sajandi algusest ning viitab mehelike väljendusmaneeridega lesbidele. Butchi vastand on femme. Algselt oli tegu halvustava sõnaga, kuid selle tähendus on ajas mitu korda muutunud. Tänaseks on sõna taas kasutusel ja seda ei kasuta üksnes lesbi naised, vaid ka näiteks transsoolised inimesed.

Cis mees

Kui tunnete, et teie sooidentiteet on mees ja see vastab ka teile sünniga määratud meessoole.

Cis naine

Kui tunnete, et teie sooidentiteet on naine ja see vastab ka teile sünniga määratud naissoole.

 

Cis normatiivsus

Soolised normid on (kirjutamata) sotsiaalsed reeglid, mis seovad sotsiaalsed ootused soolise identiteediga. Arvamust, et kõigi sooline identiteet vastab sündimisel määratud soole, nimetatakse cis-normatiivsuseks. Teisisõnu on cis soost olemine normiks. Näiteks oleme üldiselt üllatunud, kui kellegi sooline identiteet (enda tunnetus) ei ühti sündimisel määratud sooga. Kui inimene väljendab või käitub sooliselt mittevastaval viisil, peetakse seda tihti normist kõrvalekaldumiseks.

 

Cis sugu

Inimese tunnetatud sooidentiteet vastab sünniga määratud soole.

 

 

Drag

Kui inimesed etendavad avaliku esinemise kontekstis soolist väljendust, millesse nad ise kuulu. Drag-kuninganna on tavaliselt mees, kes esineb naisena, drag-kuningas on tavaliselt naine, kes väljendub laval mehena. See ei puuduta ainult riideid ja jumestust, vaid ka käeliigutusi, kehahoiakut või kõndimisviisi.

 

DSD

See on lühend häiretest/erinevustest soo arengus või kaasasündinud häiretest/erinevustest soo arengus. See on meditsiiniline termin, mis viitab peamiselt füüsilisele arengule ja sootunnustele. Mõned aktivistid ja intersoolised inimesed kritiseerivad seda terminit, kuna nad ei näe soolisi arenguid meditsiinilise probleemina, vaid mitmekesise spektri normaalse osana (vt intersoolisus).

Endise nimega kutsumine (deadnaming)

Mõned transsoolised inimesed valivad uue nime, mis sobib paremini nende soolise identiteediga. Mõnikord inimesed jätkavad teadlikult (või alateadlikult) varasema nime kasutamist. Inimesed võivad seda teha ekslikult või mõnel võtab uue nimega harjumine aega. Kui seda tehakse aga teadlikult ja halbade kavatsustega, on see siiski verbaalse väärkohtlemise vorm. Sellist nähtust võib sageli kohata veebikeskkonnas aset leidvates vaenuintsidentides.

Femme

Termin, mis pärineb kahekümnenda sajandi algusest ja viitas küllaltki naiseliku välimusega lesbidele. Seda terminit populariseeriti 1950. aastate Ameerika queer-baarikultuuris. Mõiste tähenduses on aastate jooksul mõningal määral muutunud ja täna võib seda kasutada iga naiselikuma väljendusega LGBTI-inimese kohta.

 

Gei

Kui teid romantiliselt ja/või seksuaalselt huvitavad ainult teiega samast soost inimesed (homoseksuaalsed).

Hermafrodiit

Bioloogiast tulenev termin, mis kirjeldab mitmetähenduslikkust või organismi võimet nii viljastada kui ka sünnitada. Intersoolistel inimestel on erinevusi soo-omaduste osas, kuid see ei tähenda, et nad saaksid nii viljastada kui sünnitada. Inter- või transsoolise inimese hermafrodiidiks nimetamine pole tegelikult faktiliselt õige. Lisaks on terminil  negatiivne ja häbimärgistav varjund, seetõttu on selle kasutamine tungivalt mittesoovitatav. Veebikeskkonnas peetakse seda mõistet üldjuhul vaenulikuks ja tahtlikult halvustavaks.

 

Heteropaindlik

Termin, mida kasutatakse inimese puhul, kes on peamiselt heteroseksuaalne, kuid omab vahel romantilisi või seksuaalseid suhteid samast soost inimesega.

 

Heteroseksuaalne

Kui teile mehena meeldivad romantiliselt ja/või seksuaalselt naised või kui teile naisena meeldivad romantiliselt ja/või seksuaalselt mehed, võite end nimetada heteroseksuaalseks. Heteroseksuaalsust peetakse sageli normiks, kuid tänapäeval on seatud ühte õiget normi üha enam kahtluse alla ning selle kõrval on ruumi ka teistele seksuaalsetele sättumustele.

 

Internaliseeritud homo- ja transvaen

Kasutusel on ka väljend internaliseeritud homo- ja transfoobia. LGBTI-inimesena kasvasite üles ühiskonnas, kus LGBTI-kogukonna kohta eksisteeris palju negatiivset, kaudseid ja selgesõnalisi eelarvamusi ning stereotüüpe. See omakorda tähendab, et võisite sellise suhtumise „internaliseerida“, tegu on protsessiga, kus ühiskonna poolt inimesele ette kirjutatud reeglid ja normid muutuvad osaks inimese isiksusest. See viib omakorda olukorrani, kus inimene hakkab neid eelarvamusi omaks võtma ja rakendama tahtmatult, alateadlikult. Selle tulemuseks võib olla madal enesehinnang ja mõnikord vastikustunne enda suhtes. Näiteks võivad sellised inimesed hakata eitama oma seksuaalset sättumust või käituma selgelt homovaenulikult (homofoobselt), et nende sättumus ei tuleks avalikuks.

Intersooline inimene

See mõiste kirjeldab inimesi, kelle sootunnused ei kuulu binaarse soojaotuse (naine/mees) alla. Kui mõiste DSD puudutab sama valdkonna meditsiinilist määratlust, siis intersoolisus hõlmab rohkem sotsiaalseid aspekte ja tekkida võivaid sotsiaalseid tagajärgi. Mõiste rõhutab asjaolu, et intersoolised inimesed ei vaja binaarsete sugudega samastumiseks meditsiinilisi toiminguid, et olla mees või naine.

No content
Kapist välja tulemine

Esimene väljatuleku samm on enda jaoks välja mõelda, kes te olete ja aktsepteerida oma kuulumist LGBTI-kogukonda. Sel hetkel võite otsustada oma olemusest  rääkida. Võib olla hirmutav jagada teistega enda kohta infot, mis paneb teid haavatavasse olukorda ja võib kuluda palju aega enne, kui olete valmis kogu väga isiklikku infot jagama. Oluline on mõista, et kapist välja tulemiseks pole õiget valemit. On teie enda otsustada, milline on õigeim viis välja tulemiseks ja kellele te seda ütlete. Välja tulemine on kestev protsess, mis tähendab, et peate sageli oma LGBTI-identiteeti uuesti selgitama uutes olukordades (nt uus töökoht).

Lesbi

Naine, keda romantiliselt ja/või seksuaalselt huvitavad ainult teised naised.

 

LGBTI-negatiivsus

LGBTI-negatiivsus või transnegatiivsus on LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenu vorm. Seda mõistet ei kasutata füüsilise vägivalla või juriidilise diskrimineerimise kontekstis, vaid pigem homovaenuliku (homofoobse) või transvaenuliku (transfoobse) sisuga kommentaaride või avalduste kohta.

 

Liitlane

Liitlane on termin, mida kasutatakse LGBTI-inimesi toetava isiku kirjeldamiseks. See hõlmab nii ise LGBTI-kogukonda mitte kuuluvad liitlasi kui ka LGBTI-kogukonna liikmeid, kes toetavad üksteist, näiteks lesbi, kes on biseksuaalse kogukonna liitlane või transnaine, kes toetab mittebinaarset kogukonda.

No content
Non-binary

The term non-binary is used as a term for people who do not find themselves in the binary gender division (male <-> female). At the same time it is also an umbrella term, so there are more ways of gender perception under the non-binary umbrella, such as demigender, gender fluid or polygender.

No content
‘Passability’

If you “pass” as a trans person, you will be recognized by your environment as the desired gender identity and not as the gender you were assigned at birth.

Panseksuaalne

Kui külgetõmbe tundmiseks ei oma teie jaoks inimese sugu tähtsust, siis võite end nimetada panseksuaalseks.

 

Queer

Eesti keeles on kasutatud sõna kväär, kuid sõnale queer ei ole siiski laialdaselt eesti keeles kasutusel olevat vastet. Mõistel queer on sisuliselt mitu tähendust:

  • See on viis oma soolise identiteedi ja/või seksuaalsuse nimetamiseks. Sageli kasutatakse seda katusterminina inimeste poolt, kes alles otsivad oma kohta LGBTI spektris, või seda kasutavad ka inimesed, kes soovivad avaldada oma selget vastuseisu cis- ja heteronormatiivsuse vastu.
  • See on ka poliitiline ja aktivistlik liikumine, mille keskmes on cis- ja heteronormatiivsuse mitteaktsepteerimine. Näiteks identifitseerivad paljud punkarid end queeridena.
  • See on ka akadeemiline uurimisvaldkond.
No content
Sekstöö

Sekstöö on seksuaalaktide ja sellega seonduva pakkumine raha eest. Kasutusel on ka nimetus prostitutsioon. Sekstööl on erinevaid viise. Mõnikord pakub sekstöötaja oma teenuseid avalikult selle jaoks mõeldud kohtades, kuid teenust võidakse osutada ka klientide kodudes. Internet on sekstöö võimalusi ja väljendusi laiendanud ning täna saab sekstööst rääkida ka online-keskkonnas. Mõnes kontekstis võib sekstöötajateks nimetada ka pornonäitlejatena töötavaid inimesi. Sekstööga seotud õigusnormid võivad riigiti erineda.

Seksuaalne sättumus (või orientatsioon)

Tähendab isiku (seksuaalset või romantilist) külgetõmmet vastassoost (heteroseksuaalsus), samast soost (homoseksuaalsus – gei või lesbi) või mõlemast soost (biseksuaalsus) isikute vastu.

 

Sooline düsfooria (DSD)

Tegu on nähtusega, kus inimesed peavad enda soolist identiteeti ühildamatuks oma keha välimiste ja sisemiste sootunnustega. Inimene tunneb, et tema keha ei vasta sisemisele soolisele identiteedile. See ebakõla võib olla väga ebameeldiv. Sooline düsfooria esineb peamiselt transsoolistel inimestel. Mõnel juhul võib düsfooria tunnete vähendamiseks olla abiks psühholoogiline või meditsiiniline nõustamine, kuid see ei muuda soolist identiteeti. Inimene võib olla transsooline ka ilma düsfooriata.

Sooline identiteet

Sookuuluvustunne ühe sooga. See on seotud inimese samastumisega rolliga, mis omistatakse sotsiaalselt meestele ja naistele. Samas ei pea see samastamine ilmtingimata langeda kokku inimese bioloogilise sooga ja sellel pole midagi pistmist inimese seksuaalse sättumusega.

 

 

Sooline väljendus

Kui sooline identiteet puudutab sisemist tunnet, siis sooline väljendus tähendab viisi, kuidas inimesed end välismaailmas väljendavad. See võib toimuda rõivaste ja jumestuse läbi, aga ka teatud poosi, kõne või liikumise kaudu. See, kuidas keegi end identifitseerib, ei pea vastama sellele, kuidas ta end väljendab. Paljud inimesed ei väljenda end soolise normi järgi.

Soonorm

Soonormid on ühiskondlikud kokkulepped ja ootused, mille ühiskond seostab vastava sooga. Soolised normid on binaarsed, seega eeldavad nad, et meestel ja naistel on erinevad ja vaid soole omased normid. Näiteks ei eeldata enamikes Euroopa riikides meestelt kleidi kandmist või et naised võiksid olla võimelised autot parandama. Kui keegi ei käitu neile normidele vastavalt, võib see põhjustada nii sisemist konflikti kui ka arusaamatusi teistega.

Soonorm

Soonormid on ühiskondlikud kokkulepped ja ootused, mille ühiskond seostab vastava sooga. Soolised normid on binaarsed, seega eeldavad nad, et meestel ja naistel on erinevad ja vaid soole omased normid. Näiteks ei eeldata enamikes Euroopa riikides meestelt kleidi kandmist või et naised võiksid olla võimelised autot parandama. Kui keegi ei käitu neile normidele vastavalt, võib see põhjustada nii sisemist konflikti kui ka arusaamatusi teistega.

 

Sootunnused

Sootunnused on seotud inimese bioloogilise sooga. Täpsemalt puudutab see erinevaid tunnuskategooriaid: kromosoomid, hormoonid, sisemised ja välimised suguelundid ning sooline areng puberteedieas (habe, rinnad, hääle alanemine). Kui need tunnused ei kuulu (täielikult) meeste või naiste sooliste jaotuse alla, nimetatakse seda intersoolisuseks / DSD.

 

Soovoolavus

Mõiste, mis kuulub mittebinaarsust kirjeldatavate terminite alla. Inimene, kes ei seosta end kindla sooga – tema sootunnetus on muutumises. Ta võib tunda end ühel päeval mehelikuna ja teisel naiselikuna, või variatsioonina mõlemast või ei kummastki.

 

Sugu

Kultuuriliste tunnuste kogum, mis on seotud käitumis- ja identiteedimustritega ning mille alusel on loodud meeste ja naiste eristamine. Need mustrid ja eristamine ei ole staatiline ega kaasasündinud, vaid tegu on sotsiaal-kultuurilise konstruktsiooniga, mis on ajas muutunud ja võib muutuda ka edaspidi. Maailmas on piirkondi, kus  tuntakse rohkem kui kahte sugu. Näiteks Indias on kolmas sugu, hijra. Seetõttu ongi sugu kirjutamata sotsiaalne normatiivne süsteem ja sel on tihti oma koht ka õigussüsteemis.

Sugu

Sugu määratakse kindlaks füüsiliste erinevuste põhjal. Lääne binaarne mudel tähendab üldjuhul kahte sugu: mees ja naine. Tegelikkuses on sool siiski rohkem erinevaid määratlusi kui üksnes mees- või naissugu. Näiteks inimesed, kelle sootunnuseid ei saa (täielikult) liigitada üksnes naisele või mehele kuuluvaks, võivad end nimetada intersoolisteks. Mõni inimene peab intersoolisust meditsiiniliseks küsimuseks (vt DSD), kuid teised leiavad, et selline meditsiiniline lähenemine on problemaatiline, sest tegu on palju laiema soo ja identiteedi küsimusega.

Sugu kinnitav operatsioon

Soo operatsiooni või soo kinnitamise operatsiooni eesmärk on leevenda või isegi eemaldada ebamugavustunnet, mis inimesel seondub enda kehaga (düsfooria), et keha vastaks paremini inimese poolt tegelikult tunnetatud soolisele identiteedile. Sugu kinnitavaid meetoteid on erinevaid, näiteks võib võtta hormoone, lasta kirurgiliselt eemaldada kõrisõlm või rinnad, genitaale muuta ning teisi erinevaid võimalusi. Iga transsooline inimene saab ise valida, kas ja millist välist sekkumist ta soovib.

Trans*

Trans* on pärit veebimaailmast ja selle termini eesmärk on olla kaasav. Mõistele on lisatud tärn (*), et jätta võimalus sellele täienduste lisamiseks. Trans* all mõeldakse igasuguseid identiteete, mis kalduvad cis normist kõrvale (nt. transsoolised, gender-queer, asoolised jne). Samas on  transsooliste kogukond ka tärni kasutamist kritiseerinud, kuna seda on keeruline kasutada, ja sõna “trans” on iseenesest juba laialt levinud ja laialt kasutatav ka katusterminina.

Transooline mees

Kui inimese tunnetatud sooidentiteet on mees, mis ei vasta sünnil määratud naissoole.

 

Transseksuaalne / transseksuaalsus

Seda terminit kasutati varem transsooliste inimeste puhul, kes valisid soo korrigeerimiseks soovahetusoperatsioonid ja vastava meditsiinilise ravi ning elavad sageli binaarsete soonormide kohaselt. Kuigi paljud inimesed identifitseerivad end jätkuvalt transseksuaalidena, siis tegelikkuses kasutatakse täna seda terminit üha vähem, kuna see mõiste keskmes on liialt meditsiinilise sekkumise aspekt.

Transsooline naine

Kui inimese tunnetatud sooidentiteet on naine, mis ei vasta sünnil määratud meessoole.

Transsoolised inimesed

Kui inimese enda poolt tunnetatud sooidentiteet ei vasta sellele soole, mis talle määrati sündides.

 

Üleminek soovitud soole (soo korrigeerimine)

Kui transsooline isik otsustab oma sugu korrigeerida, siis astub ta samme soolise väljenduse poole, mis paremini väljendaks tema tunnetatud tegelikku soolist identiteeti. Üleminekut saab läbi viia mitmel erineval viisil. Mõni muudab riietust ja seongut, teine  teostab teatud kosmeetilisi protseduure (nt karvade eemaldamine) ja lisaks on võimalus ka meditsiiniliseks sekkumiseks.

No content
No content
No content
No content
LGBTI perekonnad

Oled ehk kuulnud inimesi rääkimas, et lapsi peaks kasvatama alati naine ja mees. Et teistsugused peremudelid ei ole sama head.  Miski ei saaks olla tõest kaugemal.

Perekond on sotsiaalne üksus, mille moodustavad inimesed, kes on omavahel seotud erinevatel viisidel. Perekonnad on nii mitmekesised, kui on seda inimesed, kes perekondi moodustavad: üksikvanemad, ema ja isa, kaks ema või kaks isa, kes kasvatavad lapsendatud lapsi või kasulapsi, rohkem kui kaks vanemat polüamoorses suhtes, jagatud vanemlus ja palju teisi erinevaid võimalusi. Kõik need peremudelid on reaalselt olemas ja osa ühiskonnast.

LGBTI-vanemad või samast soost vanemad on LGBTI-inimesed, kes kasvatavad vanematena ühte või mitut last. Siia hulka kuuluvad samast soost paaride kasvatatud lapsed, ühe LGBTI-lapsevanema poolt kasvatatud lapsed, LGBTI-inimeste vahelise vanemate partnerluses kasvatatud lapsed ja vastassoost paari kasvatatud lapsed, kus vähemalt üks partner on LGBTI.

Miks on siis LGBTI-perede teemal jätkuvalt käimas debatt? Üheks põhjuseks on asjaolu, et selliste pered ei ole jätkuvalt kõigis riikides õiguslikult tunnustatud. Samuti on LGBTI-perede õigused tihti osa avalikust ja poliitilisest debatist ning samuti arutatakse seda foorumites ja muudes erinevates digitaalsetes keskkondades. Sageli esitletakse sellistes debattides ema, isa ja lastega perekonda kui ainuõiget peremudelit. Ära lase sel end heidutada.

 

Tegelikkus on teistsugune, pere võib olla õnnelik, terve ja edukas ka siis, kui ta ei vasta traditsioonilisele mudelile ning see on loomulik nähtus. Kõikidel peredel on ühesugune õigus õnnelikule elule. Seksuaalsel sättumusel või soolisel identiteedil ei ole mingit puutumust eduka lapsevanemaks olemisega. Ja see on ainus tõde.

Reageerimine transvaenule (transfoobiale) veebikeskkonnas

Hoiatus: see artikkel sisaldab transvaenulikke väljendeid.

Transsoolised on LGBTI-kogukonna üks haavatavamaid gruppe. Paljude uuringute kohaselt kannatavad transsoolised inimesed suurel määral diskrimineerimise, ähvarduste ja vägivalla all. Näiteks Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) LGBTI uuringu (2013) kohaselt oli uuringule eelnenud viie aasta jooksul 26% kõigist LGBTI-kogukonda kuuluvatest vastanutest kogenud rünnakuid või ähvardatud vägivallaga kodus või mujal, kuid transsooliste vastajate seas oli sama arv 35%.

 

Kõrge sallimatuse tase on väga levinud ka veebikeskkonnas

Siin on mõned näpunäited, kuidas reageerida online-keskkonnas aset leidva vaenu korral:

 

1. Alustuseks pidage meeles, et transvaenulikkuse ilmnemisel pole te kohustatud reageerima. Pange alati esikohale oma vaimne heaolu ja kaaluge, kas teil on soovi ja võimekust reageerida.

2. Alati on hea idee vaen raporteerida (see on üldjuhul anonüümne protsess). Sõltuvalt juhtumist saate sellest raporteerida (sotsiaal)meedia platvormile või vastavale riigiasutusele (näiteks politsei). Lisateavet leiate selle veebilehe jaotisest „Kuidas raporteerida”. Raporteerimisest võib olla palju kasu, näiteks saadab vaenuliku sisu eemaldamine veebist transvaenulikule inimesele sõnumi, et tema tegevus pole vastuvõetav ning samuti on selles sõnum (sotsiaal)meedia platvormile ja võimudele: transvaen on laialt levinud probleem, mis nõuab nende poolt meetmeid.

3. Kui te diskuteerite transvaenuliku isiku/inimestega, otsige oma argumentide toetuseks riiklikke või rahvusvahelisi uuringuid ja allikaid. Võite kasutada ka sellel veebilehel soovitatud allikaid.

4. Transsoolised naised ei ohusta teisi naisi. Mõnikord kasutavad transvaenulikud inimesed väidet, et transsoolised naised on lihtsalt mehed, kes salaja üritavad naiste ruumidesse pääseda ja neid ruume üle võtta. Selle argumendi eesmärk on tekitada hirmu cis-naiste hulgas ja luua tõkkeid transsoolistele naistele naiste ruumidesse pääsemiseks. Rõhutage, et see väide pole üles ehitatud faktidele, tegu on spekulatsioonidega.

5. Transsoolistel naistel pole meeste privileege. Mõned inimesed väidavad, et transsoolised naised pole tõelised naised, kuna neil on meeste privileegid ja nad ei kannata seksismi all. Reaalsus on teine, transsoolised naised kannatavad seksismi all sama palju kui cis-naised või isegi rohkem. Transsoolised naised on agressiooni suhtes veelgi haavatavamad.

6. Meheks või naiseks olemine ei ole üksnes bioloogiline. Väga sageli kasutavad transvaenulikud inimesed bioloogiat argumendina, kõlavad argumendid, et  transsoolised naised pole päris naised ja transsoolised mehed pole päris mehed. Kellegi tunnetatud sooidentiteedil pole midagi pistmist bioloogiaga. Peame rõhutama, et naised kannatavad diskrimineerimise all mitte sellepärast, et neil on naissuguelundid, vaid seetõttu, et neid loetakse sotsiaalselt naisteks. Transsoolisi naisi loetakse ka naisteks, seega seisavad nad silmitsi sama diskrimineerimisega.

7. Soolisi identiteete on rohkem kui lihtsalt mehed ja naised. Kõik ei nimeta end meheks ega naiseks, sugu on spekter, mis ületab selle binaarsuse. Kui keegi väidab, et on ainult kaks sugu, tuletage neile meelde, et: 1 – sugu ei tähenda anatoomiat ja 2 – isegi kui me räägiks bioloogilisest soost, siis on olemas nähtusi, mis ületavad mees/naine binaarset lähenemist.

8. Näita, et transvaenul on tõelised tagajärjed. Transvaenuliku vaenukõne normaliseerimine veebis viib muu transvaenuliku käitumise normaliseerumiseni. Jagage statistikat, mis näitab transsooliste inimeste diskrimineerimise ja sallimatuse kõrgeid määrasid, näiteks eelpool mainitud FRA LGBT uuring. Transsoolised inimesed, ja eriti transsoolised naised, kogevad väga tihti vägivalda, sealhulgas seksistlikku vägivalda, ja isegi mõned mõrvatakse just seetõttu, et nad on naised, kes elavad seksistlikus ja transvaenulikus keskkonnas.

9. Kui te kogete transvaenu LGB-kogukonnast, siis tuletage neile meelde, et paljud LGBTI-liikumise kangelased olid transsoolised naised. Näiteks täna marsime me uhkusega tänu vapratele  transsoolistele naistele nagu Martia P. Johnson ja Silvia Rivera, kes olid Stonewalli rahutuste võtmeisikud. Transsoolised naised olid alati kompromissitud hääled, kes võitlesid LGBTI võrdõiguslikkuse eest ning väärivad meie austust ka täna.

10. Kui inimesed jagavad artikleid transvaenuliku infoga, kontrollige allikate usaldusväärsust. Mõnikord jagavad transvaenulikud inimesed valeuudiseid, mis kujutavad transsoolisi inimesi, ja eriti naisi, halval ja julmal viisil. Näita, et nende allikad pole usaldusväärsed.

11. Teadus on teie poolel. Maailma Terviseorganisatsioon eemaldas 2018. aastal psüühikahäirete nimekirjast kõik transsoolised identiteedid ja trans-olemist ei peeta enam vaimse tervise valdkonda kuuluvaks teemaks.

12. Olge teadlik transsoolisi välistavatest radikaalsetest feministidest (TERF). See nähtus tekkis 1970. aastatel Ameerika Ühendriikides, kui osa feministlikust liikumisest väitis, et transsoolised isikud on trooja hobune feminismis, kus mehed kujutavad end naistena ja hõivavad naiste ruume. Kahjuks on transsoolisi välistavad radikaalsed feministid (TERFid) väga aktiivsed mõnel sotsiaalmeedia platvormil, näiteks Twitteris,  ja levitavad seal transvaenuliku sisu. Soovitame sellist sisu raporteerida. Pidage meeles, et need inimesed on hästi organiseeritud ja kui hakkate ühega neist diskussiooni pidama, võivad paljud teised liituda ja arutelu võib muutuda agressiivseks.

13. Feminism on teie poolel. Isegi kui on olemas selline nähtus nagu TERF, pidage meeles, et feminism on teie poolel. Alates 1990ndatest on feministid ja LGBTI-aktivistid liitlased. Sellise liidu tulemuseks on nuuhulgas ka transfeminism, ehk feminism, kuhu sobivad kõik naised; feminism, mis suudab näha mitmekesisust kui rikkust ja räägib seetõttu “naistest” mitmuses, et mõista, et naiseks olemiseks pole ainult üks viis. Intersektsionaalne feminism hõlmab kõiki naisi: lesbisid, biseksuaale, transsoolisi naisi, erineva nahavärviga naisi, erinevate võimetega naisi, igas vanuses ja rahvusest naisi jne. Intersektsionaalsed feministid ütlevad: “Kui teie feminism pole transsoolisi kaasav, siis pole see feminism.

14. Tuletage oma vastastele meelde, et nad ei saa keelata meheks või naiseks olemist. Kindla soo tuvastamiseks pole mingeid nõudeid.

15. Identiteet ei ole valik, see on midagi, mida inimesed avastavad oma arengu protsessis. Inimesed ei vali transsooliseks olemist. Mõned inimesed avastavad oma transsoolise identiteedi hiljem või otsustavad sellega hilja välja tulla ümbritseva vaenuliku keskkonna pärast.

 

LGBTI-inimesi puudutavad teemad on osa heast haridusest

LGBTI-kogukonda on süüdistatud õpilaste “töötlemise” soovis, kuna paljud LGBTI ühingud pakuvad koolides LGBTI mitmekesisuse alast haridust. Mitmekesisus ei ole siiski ideoloogia, see on reaalsus, millest õpilased peavad teadma, et saada kodanikeks, kellel on kriitiline teadlikkus maailmast, milles nad elavad. Peaksime noortele õpetama väärtusi nagu sallivus, lugupidamine teiste inimeste suhtes ning õppimine erinevatelt inimestelt. Me peaksime inimeste mitmekesisust tunnistama selle kartmise asemel. Sel juhul kasvavad lapsed austades inimesi ja nende erinevusi.

Seksuaalse mitmekesisuse hariduse abil ei püüa me kedagi millestki “veenda”. Seksuaalsusest arusaamine peab põhinema vabatahtlikul ja lugupidaval lähenemisel. Hariduslike sekkumiste kaudu aitame tõsta teadlikkust ja teavitada tegelikest olukordadest. Paljud õpetajad ja noored võivad täna elada info keskel, mis ei kajasta LGBTI-inimeste kogemusi ja olemust adekvaatselt. Meie kohalolek võimaldab ehitada turvalist keskkonda, kus noored LGBTI-inimesed saaksid end nähtavaks teha sellisena, nagu nad on ja ei kardaks hülgamist, ahistamist ega diskrimineerimist.

Reaalsete kogemuste vaigistamise asemel peaks haridusvaldkond tegelema teadlikkuse tõstmise ja teadusliku teabe pakkumisega seksuaalsete ja sooliste identiteetide mitmekesisuse kohta. Samuti on oluline mõista ja teadvustada noorte enda kogemust. Näiteks vabaühenduse FELGBTI uuringu kohaselt on Hispaanias üle poolte LGBTI-noorest kogenud koolis kiusamist nende seksuaalse sättumuse ja/või soolise identiteedi tõttu ning kiusatuist omakorda enam kui pooled on mõelnud enesetapust.

LGBTI Pride on midagi enamat kui „lihtsalt pidu“

Pride ei sündinud selleks, et inimesed tähistaksid LGBTI -inimeseks olemist, see sündis, kuna LGBTI-inimesed soovisid oma õigusi – elada vabalt, väljendades oma seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti ilma tagakiusamise, näpuga näitamise või diskrimineerimiseta. Rahvusvahelise Lesbide, Geide, Biseksuaalide, Transsooliste ja Intersooliste Ühingu andmetel oli 2018. aastal maailmas endiselt 72 riiki, kus LGBTI-kogukonda kuulumine on vanglakaristuse või surmanuhtlusega karistatav.

Pride võib olla lõbus, kuid see on seotud inimõiguste eest seismisega: see annab LGBTI-inimestele võimaluse nõuda õigusi ja vabadusi, samuti annab õiguse olla täisväärtuslikult osa avalikust ruumist, sellest õigusest on nad sageli välja jäetud. Nähtavus on hädavajalik, sest mida ei näe, seda on ka lihtsam ignoreerida. Pride annab sõnumi, et LGBTI-kogukond seisab inimeste väärikuse eest ning saadab sõnumi kõigile neile LGBTI-kogukonna liikmetele, kes ei saa end nähtavaks teha: “te ei ole üksinda, meid on palju ja me oleme teiega”.

Igal inimesel on õigus olla see, kes ta on

Sooline identiteet on ettekujutus, mis igal inimesel on enda kohta oma soo suhtes. See võib langeda või mitte langeda kokku bioloogiliste tunnustega, mis inimesel olid sündides. Transsooliste inimeste puhul erineb sooline identiteet sünnijärgselt määratud soost. Kahjuks ei ela paljud transsoolised inimesed aktsepteerivas keskkonnas ja teised ei austa nende soolist identiteeti.

Mõned transsoolsed inimesed ei ole võimelised elama oma soolise identiteedi järgi erinevatel põhjustel, näiteks hülgamise kartuses või vaenuliku keskkonna tõttu. Teised samas avastavad  oma identiteeti ise kogu oma elu. Ühiskondlik surve on nii tugev, et mõnikord ei tea isegi transsoolised inimesed ise, kuidas end identifitseeerida. Kui transsoolised inimesed otsustavad alustada üleminekuprotsessiga, peavad nad tegelema kogu end ümbritseva keskkonnaga, sealhulgas lähedastega. See on otsus, mis nõuab palju julgust, kuna ühiskond ei aktsepteeri veel transsoolisust piisavalt ning protsess võib endaga kaasa tuua negatiivseid tagajärgi nagu töö kaotamine või pere ja sõprade eemaldumine.

Hea teada: Euroopa Parlament võttis hiljuti vastu resolutsiooni, milles kutsuti liikmesriike üles lisama oma õigusaktidesse soolist tunnustamist enesemääramise alusel, see tähendab, et inimeste soolist identiteeti tuleks määrata ja tunnustada sellisena, millena tajub seda inimene ise.

LGBTI reaalsuse depatologiseerimine

LGBTI-inimeste patologiseerimine on üks peamisi LGBTI-kogukonna inimõiguste rikkumiste, negatiivsete hoiakute, stereotüüpide ja häbimärgistamise põhjuseid. Maailma Terviseorganisatsioon lõpetas 1990. aastal homoseksuaalsuse määratlemise vaimse häirena. Lisaks eemaldasid nad 2018. aastal vaimse tervise probleemide loendist kõik transsoolisusega seotud kategooriad. See tähendab, et vastavalt Maailma Terviseorganisatsioonile ei peeta LGBTI identiteeti vaimse tervise häireks. Seksuaalne ja sooline identiteet on osa inimesest, see pole patoloogia või haigus.